عشق حقیقی

هر عشقی در عالم غیور است ونمی تواند رغیب را در کنار خود پذیرا بوده وتاب بیاورد ،غیر عشق به پروردگار که دوست دارد مشتری ورغیب هایش بیشتر باشند.

 

 هرگز نگویمت  که بیا دست من بگیر

                                   گویم گرفته ای زعنایت رها مکن

/ 0 نظر / 21 بازدید