# فراخوان_کنگره_ملی_&171;شیخ_عبدالحسین_تهرانی&187;